Regulamin

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Wobec  uzyskania  Pani/Pana danych osobowych, celem ich przetwarzania, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.
 
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych [ADO] jest Prezydent Miasta Gdyni Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
 
Wszelkie pytania oraz wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do wyznaczonego Inspektora ochrony danych [IOD] na adres e-mail: iod@gdynia.pl lub listownie na adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
 
Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe (adres poczty elektronicznej) będą przetwarzane przede wszystkim przez Gminę Miasta Gdyni w celu realizacji usługi wysyłki newsletterów portalu internetowego gdyniarodzinna.pl. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji usługi. Bez podania powyższych danych nie będzie możliwa realizacja usługi.
 
Dane będą również przekazywane do firmy świadczącej usługi hostingowe oraz backupowe w celu ich przechowywania i przetwarzania.
 
ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
 
ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 
Posiada Pani/Pan uprawnienie do:
 
a.      żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
b.      żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c.      żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
d.      żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
e.      żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
f.        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
g.      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)
 
ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych,
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.


Regulamin dodawania informacji na stronę www.gdyniarodzinna.pl

§ 1
1. Podstawowym warunkiem opublikowania informacji jest jej związek z tematyką rodzinną.
2. Publikować  wolno informacje o wydarzeniach, których organizatorem są organizacje pozarządowe lub podmioty prywatne zarejestrowane na portalu www.gdyniarodzinna.pl z dostępnymi pełnymi danymi kontaktowymi.
3. Publikacja wymaga akceptacji administratora strony.
 
§ 2
Informacje publikowane są bezpłatnie.


§ 3
Informacja wyświetla się w portalu bezterminowo, chyba że ogłoszeniodawca określił datę końca publikacji – wówczas informacja zostaje usunięta po tej dacie. 


§ 4
1.Zakazane jest publikowanie:
 • informacji nawołujących do nienawiści (rasistowskich, faszyzujących, seksistowskich itp.)
 • informacji ściśle politycznych, służących propagowaniu danej opcji politycznej
 • informacji ściśle komercyjnych
 • informacji łamiących ustawę o danych osobowych
 • informacji skopiowanych ze stron gazet, portali itp., jeśli nadawca nie ma do nich praw autorskich (wyjątkiem są informacje publiczne)
 • informacji naruszających dobra osobiste, obraźliwych i wulgarnych
 • próśb o wsparcie finansowe.
 • wpisów o treści obraźliwej
 • wpisów niezgodnych z prawem polskim,
 • wpisów o podtekście erotycznym lub uwłaczające godności osób trzecich
Wpisy takie będą usuwane natychmiastowo po wykryciu, a w przypadku, gdyby w ocenie administratora wypełniały one znamiona przestępstwa, do stosowanych organów kierowane będą zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
2. Niedopuszczalne jest również publikowanie:
 • informacji niepełnych, tj. anonimowych lub na przykład niezawierających daty opisywanego szkolenia
 • informacji nieaktualnych.
§ 5
Informacja może zostać nieopublikowana  bez podania przyczyny, na podstawie decyzji administratora strony. Administrator nie ma obowiązku powiadamiać twórcy informacji o podjęciu takiej decyzji.

§ 6
Nadesłane informacje zostaną nie tylko opublikowane w portalu, ale również rozesłane e-mailem do prenumeratorów newslettera.
Newsletter wysyłany jest dwukrotnie w tygodniu – we wtorki i w piątki.

§ 7
Informacje  są moderowane i redagowane. Redakcja dokłada starań, aby wiadomość ukazała się jak najszybciej, ale w ramach godzin pracy redakcji (poniedziałek - piątek, godz. 8.00 – 15:30). Czas oczekiwania na publikację nie przekracza trzech dni roboczych.

§ 8
Redakcja portalu www.gdyniarodznna.pl zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania bądź niepublikowania nadesłanych tekstów. Dobrowolne przysłanie tekstu do publikacji oznacza przeniesienie praw autorskich na redakcję portalu, co oznacza, że ma ona prawo do publikowania tekstu na stronach portalu  www.gdyniarodznna.pl. Redakcja zakłada ponadto, że osoba przysyłająca tekst do publikacji zgadza się na wykorzystania go na innych nośnikach.
Osobiste prawa autorskie pozostają oczywiście przy autorze (autorce) tekstu.